لوح های تقدیر

لوح های تقدیر

لوح های تقدیر

تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

انتخاب مهندس امیر برنایی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفارمائی استان فارس
تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن

تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن

تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از مدیرعامل متعهد و وظیفه شناس کارخانه سنگبری پنج تن جناب آقای مهندس امیر برنائی
تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

لوح تقدیر مشاور تخصصی سنگ ساختمانی پروژه برج پارسیان توسط شرکت تعاونی مسکن پارسیان
تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه به عنوان سرپرست دفتر فنی پروژه برج پارسیان
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت