تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

انتخاب مهندس امیر برنایی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفارمائی استان فارس
تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

انتخاب مهندس امیر برنایی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفارمائی استان فارس

تقدیر نامه مدیرعامل متعهد و وظیفه شناس کارخانه سنگبری پنج تن جناب آقای مهندس امیر برنائی به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس

تقدیرنامه کانون انجمن صنفی کارفرمائی استان فارس
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت