بازدید تجار چینی جهت خرید سنگ مرمریت گندمک، لایم استون مرودشت

بازدید هیئت تجاری چینی از کارخانه سنگبری پنج تن جهت خرید سنگ مرمریت گندمک شیراز و سنگ لایم استون مرودشت
بازدید تجار چینی جهت خرید سنگ مرمریت گندمک، لایم استون مرودشت

بازدید تجار چینی جهت خرید سنگ مرمریت گندمک، لایم استون مرودشت

بازدید تجار چینی جهت خرید سنگ لایم استون مرودشت و سنگ مرمریت گندمک

بازدید هیئت تجاری چینی از کارخانه سنگبری پنج تن جهت خرید سنگ مرمریت گندمک شیراز و سنگ لایم استون مرودشت

در این بازدید علاوه بر فرآوری ساب صیقل که در تمام دنیا متعارف است، فرآوری سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ بادبرو سنگ ساب صفر از نظر هیئت تجاری چینی بسیار خوش درخشید

طبق اظهارات اعضای هیئت تجاری چین: با آنکه در کشور چین تمامی تکنولوژی نوین جهت فرآوری انواع سنگ های جهان وجود دارد، اما بسیار جالب است که در کارخانه سنگبری پنج تن سه نوع سنگ مرمریت گندمک، مرمریت طوسی ارسنجان و لایم استون مرودشت به چندین فرآوری نظیر:

سنگ مرمریت گندمک سابیده

سنگ مرمریت گندمک تیشه ای

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست، سنگ مرمریت گندمک بوش همر

سنگ مرمریت گندمک بادبر

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سابیده

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان تیشه ای

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سندپلاست، سنگ مرمریت طوسی ارسنجان بوشهمر

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان بادبر

سنگ لایم استون مرودشت سابیده

سنگ لایم استون مرودشت تیشه ای

سنگ لایم استون مرودشت بوشهمر، سنگ لایم استون مرودشت سندپلاست

سنگ لایم استون مرودشت بادبر

سنگ لایم استون مرودشت ساب صفر

همگی در یک کارخانه فرآوری و تولید میشود

 

بازدید تجار چینی جهت خرید سنگ مرمریت گندمک، لایم استون مرودشت
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت