آنالیز سنگ مرمریت گندمک

آنالیز سنگ مرمریت گندمک شیراز از نظر: تخلخل سنگ، وزن مخصوص سنگ، مقاومت سایشی سنگ، مقاومت فشاری سنگ، جذب آب سنگ
آنالیز سنگ مرمریت گندمک

آنالیز سنگ مرمریت گندمک

جذب آب

مقاومت فشاری

مقاومت سایشی

وزن مخصوص

تخلخل

میزان مطلوب

0.3

500

2.5

2.5

petty

min

1.5

1500

6

2.8

2.5

max

1

621

2.8

2.65

0.74

سنگ گندمک

آنالیز سنگ مرمریت گندمک به زبان ساده:

حداقل تخلخل جهت سنگ ساختمانی 0.00 و حد اکثر 2.5 می باشد که میزان تخلخل سنگ مرمریت گندمک شیراز 0.74 می باشد و از نظر ضاهری نیز بدون تخلخل دیده میشود، در نتیجه میزان تخلخل این سنگ در حد مطلوب می باشد.

 حداقل وزن مخصوص جهت این دسته از سنگ ساختمانی 2.5 و حد اکثر 2.8 می باشد که میزان تخلخل سنگ مرمریت گندمک شیراز 2.65 می باشد، در نتیجه وزن مخصوص این سنگ در حد مطلوب می باشد.

حداقل مقاومت سایشی سنگ ساختمانی 2.5 و حد اکثر 6 می باشد که میزان مقاومت سایشی سنگ مرمریت گندمک شیراز 2.8 می باشد، در نتیجه مقاومت سایشی این سنگ در حد مناسب می باشد چنان که در بسیاری از پروژه های ملی و بین المللی همچون ایرانمال نیز از آن استفاده بسیاری شده است.

حداقل مقاومت فشاری جهت این دسته از سنگ ساختمانی 500 و حد اکثر 1500 می باشد که میزان مقاومت فشاری سنگ مرمریت گندمک شیراز 621 می باشد، در نتیجه مقاومت فشاری این سنگ در حد مطلوب می باشد.

حداقل میزان جذب آب جهت این دسته از سنگ ساختمانی 0.3 و حد اکثر 1.5 می باشد که میزان جذب آب سنگ مرمریت گندمک شیراز 1 می باشد، در نتیجه  میزان جذب آب این سنگ در حد مطلوب می باشد، به عنوان نمونه در تمامی حوض ها و و حمام های قدیم شیراز در تماس مستقیم آب بودند از سنگ مرمریت گندمک شیراز استفاده میشده است.

 

نتیجه گیری کلی از آنالیز سنگ مرمریت گندمک شیراز:

بهترین گواه این است که سازمان میراث فرهنگی جهت مرمرت ابنیه خود از سنگ مرمریت گندمک بصورت: سنگ مرمریت گندمک خام، سنگ مرمریت گندمک تیشه ای، و سنگ مرمریت گندمک سابیده صیقلی استفاده میکند و در پروژه های مدرن نیز در کتابخانه عزیم دانشگاه علم و صنعت ایران از سنگ گندمک سندپلاست، سنگ گندمک سندبلاست، سنگ گندمک بوشهمر استفاده شده است.

با وجود استفاده دیرینه و شواهد و گواهی ذکر شده به خوبی میتوان سنگ مرمریت گندمک را جهت استفاده در فضای بیرونی و درونی ساختمان پیشنهاد داد.

آنالیز سنگ مرمریت گندمک
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت