نمونه کار مصنوعات سنگی از قبیل صندلی سنگی و راهبند

نمونه کار مصنوعات سنگی از قبیل صندلی سنگی و راهبند

نمونه کار مصنوعات سنگی از قبیل صندلی سنگی و راهبند

کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت