صادرات سنگ های کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ مرمریت گندمک شیراز و صادرات سنگ طوسی ارسنجان و صادرات سنگ لایم استون مرودشت در کارخانه سنگبری پنج تن
صادرات سنگ های کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ های کارخانه سنگبری پنج تن

بازدید هیئت تجاری چینی از کارخانه سنگبری پنج تن جهت خرید و صادرات سنگ مرمریت و لایم استون با فرآوری بوش همر و سندپلاست کارخانه سنگبری پنج تن

با تکیه بر توان تولید با کیفیت سنگ های: مرمریت گندمک شیراز و طوسی ارسنجان و لایم استون مرودشت در کارخانه سنگبری پنج تن، بر روی پالت های سنگ صادراتی با افتخار مینویسیم:

"تولید با کیفیت ایران"
"صنع فی ایران"
"Made in iran"

صادرات سنگ کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ کارخانه سنگبری پنج تن

صادرات سنگ های کارخانه سنگبری پنج تن
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت